ക്ലാസ് 10- ഓക്‌സീകരണം നിരോക്സീകരണം

പത്താം ക്ലാസ് രസതന്ത്രം നാലാം അധ്യായത്തിലെ ഓക്‌സീകരണം നിരോക്‌സീകരണം എന്ന പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചുവടെ ലിങ്കിലുള്ള പ്രസന്റേഷന്‍ തയ്യാറാക്കി നല്‍കിയത് പെരിങ്ങോട് ഹൈസ്‌കൂളിലെ അധ്യാപകനായ ശ്രീ രവി സാറാണ് . സാറിന് ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദി


Click Here to Download the Presentation

Post a Comment (0)