സമഗ്രയിൽ ടീച്ചിങ് മാന്വൽ തയ്യാറാക്കുന്ന വിധംസമഗ്രയിൽ ടീച്ചിങ് മാന്വൽ തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം
തയ്യാറാക്കിയത്  ജാഫറലി മാസ്റ്റർ  GHSS മൂത്തേടത്ത് 
  https://youtu.be/GpbY6Ymm7yM
Post a Comment (0)