ഒക്ടോബർ മാസത്തിലെ ദിനാചരണങ്ങൾ


ഒക്ടോബർ 1 - ലോക വൃദ്ധ ദിനം
ഒക്ടോബർ 1 - ലോക വെജിറ്റേറിയൻ ദിനം
ഒക്ടോബർ 1 - ദേശീയ രക്തദാന ദിനം
ഒക്ടോബർ 2 - അന്താരാഷ്ട്ര അഹിംസാ ദിനം
ഒക്ടോബർ 2 - ഗാന്ധി ജയന്തി(ദേശീയ സേവനദിനം)
ഒക്ടോബർ 3 - ലോകപ്രകൃതി ദിനം
ഒക്ടോബർ 3 - ലോക പാർപ്പിട ദിനം
ഒക്ടോബർ 3 - ലോകആവാസ ദിനം ( ഒക്ടോബറിലെ ആദ്യത്തെ തിങ്കളാഴ്ച )
ഒക്ടോബർ 4 - ലോക മൃഗക്ഷേമ ദിനം
ഒക്ടോബർ 4 - സംസ്ഥാന ഗജ ദിനം
ഒക്ടോബർ 5 - ലോക അധ്യാപക ദിനം
ഒക്ടോബർ 6 - ലോക പുഞ്ചിരി ദിനം
ഒക്ടോബർ 8 - ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനാ ദിനം
ഒക്ടോബർ 9 - കോളമ്പസ് ദിനം
ഒക്ടോബർ 9 - ലോക തപാൽ ദിനം
ഒക്ടോബർ 10 - ദേശീയ തപാൽ ദിനം
ഒക്ടോബർ 10 - ലോക മാനസികാരോഗ്യദിനം
ഒക്ടോബർ 11 - അന്താരാഷ്ട്ര ബാലികാദിനം
ഒക്ടോബർ 12 - ലോക കാഴ്ചാ ദിനം (ഒക്ടോബറിലെ രണ്ടാമത്തെ വ്യാഴാഴ്ച )
ഒക്ടോബർ 13 - അന്താരാഷ്ട്ര പ്രകൃതി ദുരന്ത നിവാരണ ദിനം
ഒക്ടോബർ 13 - സംസ്ഥാന കായിക ദിനം (കേരളം)
ഒക്ടോബർ 14 - ലോക സൗഖ്യ ദിനം
ഒക്ടോബർ 14 - ലോക സ്റ്റാൻഡേർഡ് ദിനം
ഒക്ടോബർ 15 - ലോക വിദ്യാർത്ഥി ദിനം ( ഡോ.എ.പി.ജെ അബ്ദുൾ കലാമിന്റെ ജന്മദിനം)
ഒക്ടോബർ 15 - ലോക വെള്ളച്ചൂരൽ ദിനം
ഒക്ടോബർ 15 - ലോക അന്ധ ദിനം
ഒക്ടോബർ 15 - ലോക കൈകഴുകൽ ദിനം
ഒക്ടോബർ 16 - ലോക ഭക്ഷ്യദിനം
ഒക്ടോബർ 17 - ദാരിദ്ര്യനിർമ്മാർജ്ജന ദിനം
ഒക്ടോബർ 17 - ദേശീയ ആയുർവേദ ദിനം
ഒക്ടോബർ 20 - അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ദിനം
ഒക്ടോബർ 23 - അന്താരാഷ്ട്ര മോൾ ദിനം
ഒക്ടോബർ 24 - ഐക്യരാഷ്ട്ര ദിനം
ഒക്ടോബർ 24 - ലോക പോളിയോ ദിനം
ഒക്ടോബർ 24 - ഓഡിയോ വിഷ്വൽ ഹെറിറ്റേജ് ദിനം
ഒക്ടോബർ 28 - അന്താരാഷ്ട്ര ആനിമേഷൻ ദിനം
ഒക്ടോബർ 29 - ലോക പക്ഷാഘാത ദിനം
ഒക്ടോബർ 29 - അന്താരാഷ്ട്ര ഇന്റർനെറ്റ് ദിനം
ഒക്ടോബർ 30 - ലോക സമ്പാദ്യ ദിനം
ഒക്ടോബർ 31 - ദേശീയ പുനരർപ്പണ ദിനം
ഒക്ടോബർ 31 - രാഷ്ട്രീയ ഏകതാ ദിവസ് ( ഐക്യ ദിനം, സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെ ജന്മദിനം)
ഒക്ടോബർ 31- ലോക നഗര ദിനം

Post a Comment (0)