കേരളപ്പിറവി ക്വിസ് KERALA PIRAVI QUIZ 2018 - 7 SETS


നവംബര്‍ 1 കേരളപ്പിറവി ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സകൂളുകളില്‍ നടത്താവുന്ന ക്വിസ് മത്സരങ്ങൾക്കായി 7 സെറ്റ് ചോദ്യ ശേഖരം പി. ഡി.എഫ്, പ്രസന്റേഷന്‍ രൂപത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ഏവർക്കും സുപരിചിതനായ ശ്രീ ഷാജല്‍ കക്കോടി സാർ , എം.ഐ.എല്‍ .പി സ്കൂൾ കക്കോടി ഷാജല്‍ സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
DOWNLOADS


PDF FILES

കേരളപ്പിറവി ക്വിസ് set 1
കേരളപ്പിറവി ക്വിസ് set 2
കേരളപ്പിറവി ക്വിസ് set 3
കേരളപ്പിറവി ക്വിസ് set 4
കേരളപ്പിറവി ക്വിസ് set 5
കേരളപ്പിറവി ക്വിസ് set 6
കേരളപ്പിറവി ക്വിസ് set 7


PRESENTATION FILES


കേരളപ്പിറവി ക്വിസ് set 1
കേരളപ്പിറവി ക്വിസ് set 2
കേരളപ്പിറവി ക്വിസ് set 3
കേരളപ്പിറവി ക്വിസ് set 4
കേരളപ്പിറവി ക്വിസ് set 5
കേരളപ്പിറവി ക്വിസ് set 6
കേരളപ്പിറവി ക്വിസ് set 7


Post a Comment (0)