കീബോർഡ് അറിയില്ലെങ്കിലും മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം


കീബോർഡ് അറിയില്ലെങ്കിലും മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം
വിഡിയോ ടൂട്ടോറിയൽ. തയ്യാറാക്കിയത് മുഹമ്മദ് ശമീൽ എളേറ്റിൽ നോർത്ത് എ എം എൽ പി സ്കൂൾ  എളേറ്റിൽ പി ഒകൊടുവള്ളി കോഴിക്കോട്


https://youtu.be/vrdjJ2Ik66U
Post a Comment (0)