നമുക്കും ഒരു വർക്ക് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം Publisher Class 2

മൈക്രൊസോഫ്റ്റ് പബ്ലിഷർ സോഫ്റ്റ് വെയർ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങിനെ നമുക്ക് ഒരു വർക്ക് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ടൂട്ടോറിയൽ തയ്യാറാക്കിയത്: അനിസ് കരുവാരകുണ്ട്


https://youtu.be/Am_a-BtuHvs
Post a Comment (0)