ശിശുദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തയാറാക്കിയ രണ്ട് സെറ്റു ചോദ്യങ്ങൾ

തയാറാക്കി അയച്ചു തന്നത് : 
ശ്രീമതി. തസ്നിം ഖദീജ, 
ജി.എൽപി.എസ് കാരാട്, മലപ്പുറം 

തയാറാക്കി അയച്ചു തന്നത് : 
ശ്രീ. മാനസ് ആർ.എം 

കടമ്പൂർ സൗത്ത് എൽ പി സ്കൂൾ 
കണ്ണൂർ സൗത്ത് സബ്ജില്ല
Post a Comment (0)