SSLC SOCIAL SCIENCE - MAPS


SOCIAL SCIENCE - MAPS                         SSLC സോഷ്യൽ സയൻസ് പരീക്ഷയിലെ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കാറുള്ള Map ൽ ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള മുൻ ചോദ്യ പേപ്പറുകളും ഉത്തരങ്ങളും ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം പാളയംകുന്ന് GHSS ലെ ശ്രീമതി സന്ധ്യ ടീച്ചറും ശ്രീ സുധീഷ് സാറും ഇരുവർക്കും ഞങ്ങളുടെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.Post a Comment (0)