റിപ്പബ്ലിക് ദിന ക്വിസ് 2019


റിപ്പബ്ലിക് ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്കൂളുകളില്‍ ക്വിസ് നടത്തുവാന്‍ സഹായകരമാ‍യ ഈ വര്‍ഷം തയാറാക്കിയ 50 ചോദ്യങ്ങള്‍


തയാറാക്കി അയച്ചു തന്നത്:
ശ്രീ‍മതി. തസ്നിം ഖദീജ, 
ജി.എല്‍..പി. എസ് കാരാട്, മലപ്പുറം
Post a Comment (0)