ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്ലസ് വൺ ഒന്നാം സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്മെന്റ് ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്ലസ് വൺ ഒന്നാം സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്മെന്റ് ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ജൂൺ 17ന് രാവിലെ 10 മണി മുതൽ ജൂൺ 18ന് വൈകിട്ട് 4 മണി വരെയുള്ള സമയ പരിധിക്കുള്ളിൽ സ്ഥിര പ്രവേശനം നേടണം.

ഇനിയും പ്രവേശനം ലഭിക്കാത്തവർക്ക് രണ്ടാം സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്മെന്റിന് ജൂൺ 19 മുതൽ അപേക്ഷിക്കാം.
Circulars
Post a Comment (0)