ക്ലാസ്സ് 8- അളവുകളും യൂണിറ്റുകളും-മാതൃകാ ചോദ്യങ്ങള്‍
എട്ടാംക്ലാസ് ഫിസിക്സിലെ "അളവുകളും യൂണിറ്റുകളും" എന്ന അധ്യായത്തിലെ ഏതാനും മാതൃകാ ചോദ്യങ്ങള്‍ (MM) EduKsd ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെയ്ക്കുകയാണ് ഏഴിപ്പുറം ഗവണ്‍മെന്റ് ഹൈസ്കൂളിലെ ശ്രീ വി എ ഇബ്രാഹിം സാര്‍. ഇബ്രാഹിം സാറിന് EduKsd ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.


Post a Comment (0)