|സ്വാതന്ത്ര്യദിന ക്വിസ്സ്| INDIPENDENCE DAY QUIZ BY PREETHA KUMARI KN (UPSA) APUPS ALAPRA
സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്കൂളുകളിൽ നടത്താവുന്ന ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ക്വിസ്സ് തയ്യാറാക്കി അയച്ചിരിക്കുകയാണ്ആ ലപ്ര അന്നപൂർണ്ണ യൂ.പി സ്കൂളിലെ അദ്ധ്യാപികയായ കെ.എൻ പ്രീത കുമാരി ടീച്ചർ. ടീച്ചർക്ക് EduKsd ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കട്ടെ.
Post a Comment (0)