ഗാന്ധി ജയന്തി പ്രസംഗങ്ങൾ GANDHI JAYANTI SPEECH
ഗാന്ധി ജയന്തിദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്താവുന്ന പ്രസംഗം ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് മൻസൂർ വയനാട്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ഉപകാരപ്രദമായ പ്രസംഗം തയ്യാറാക്കിയ  സാറിന് EduKsd ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.ഇത്തവണത്തെ ഗാന്ധി ജയന്തി  ഓൺലൈൻ പ്രസംഗം നിങ്ങളെ മക്കൾ പൊളിക്കും

Join Our Whatsapp Group Click Here

Post a Comment (0)