കേരളപ്പിറവി ക്വിസ് 2020 Kerala Piravi Quiz in Malayalam2020 നവംബർ 1 കേരളത്തിലെ അറുപത്തിനാലാം ജന്മദിനം

1956 നവംബർ 1 നാണ് ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ പഴയ മലബാർ, കൊച്ചി , തിരുവിതാംകൂർ എന്നീ പ്രദേശങ്ങൾ ചേർന്ന് കേരളം എന്ന സംസ്ഥാനം പിറവികൊണ്ടത്. കേരളപ്പിറവി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രധാന 10 ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ.


Post a Comment (0)