ക്ലാസ്സ്‌ 9 മാത്തമാറ്റിക്സ് Unit 2 Decimal Forms Video Class & Online Exam LinkUnit 2 Decimal Forms ലെ 8 ചെറിയ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ  കൊണ്ട്   യൂണിറ്റ് പൂർണ്ണമായി പഠിപ്പിച്ചിട്ട്  ഉണ്ട്. പഠിച്ചു  നോട്ട്  തയാറാക്കാൻ  പറ്റും.

യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ്:Join Our Whatsapp Group Click Here

Post a Comment (0)