ശിശുദിന പ്രസംഗം Children's Day Malayalam Speech for Kids November 14 Speech


ശിശുദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്താവുന്ന പ്രസംഗം ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് മൻസൂർ വയനാട്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ഉപകാരപ്രദമായ പ്രസംഗം തയ്യാറാക്കിയ  സാറിന് EduKsd ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.


Join Our Whatsapp Group Click Here


Post a Comment (0)