Class 10 Physics Unit 2 Magnetic Effect of Electric Current Video Class & Online Exam Link

Class 10 Physics Unit 2 Magnetic Effect of Electric Current Video Class & Online Exam Link
Class 10 Physics Unit 2 Magnetic Effect of Electric Current ലെ 7 ചെറിയ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ  കൊണ്ട്   യൂണിറ്റ് പൂർണ്ണമായി പഠിപ്പിച്ചിട്ട്  ഉണ്ട്.പഠിച്ചു  നോട്ട്  തയാറാക്കാൻ  പറ്റും.

Video Class

 
 ഓൺലൈൻ എക്സാം


Join Our Whatsapp Group Click Here

Post a Comment (0)