റിപ്പബ്ലിക്ദിന പ്രസംഗം 2021 Republic Day Speech for Kids January 26
റിപ്പബ്ലിക്ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്താവുന്ന പ്രസംഗം ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് മൻസൂർ വയനാട്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ഉപകാരപ്രദമായ പ്രസംഗം തയ്യാറാക്കിയ  സാറിന് EduKsd ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.

Post a Comment (0)