പരിസ്ഥിതി ദിന ക്വിസ്സ് 2021 Videoപരിസ്ഥിതി ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്കൂളുകളിലും മറ്റ് സംഘടനകളും നടത്തുന്ന പരിസ്ഥിതി ദിന ക്വിസിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന  വിദ്യാർഥികൾക്ക് ആയി സഹായകരമായ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ഒറ്റ വീഡിയോ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.


Post a Comment (0)