ശിശുദിന ക്വിസ്, പ്രസംഗം Children's Day Quiz, Speech
ശിശുദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സ്കൂളിൽ നടത്താവുന്ന ക്വിസ് മത്സരത്തിന് സഹായകരമായ ചോദ്യാവലികൾ, പ്രസംഗം.

Quiz

Speech

Poster

Post a Comment (0)