Previous Years Question Papers of Classes 5 to 7 of Annual Exam
Malayalam and English Medium Previous Years Question Papers of Classes 5 to 7 of  Annual Exam, Make the most of it! Share with others!

വാർഷിക പരീക്ഷയുടെ   5 മുതല്‍ 7 വരെ യുള്ള ക്ലാസുകളുടെ  മുൻ വർഷങ്ങളിലെ മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം  ചോദ്യശേഖരം, പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തൂ! മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യൂ !


STD 7 Previous Years Question Papers

2018

2019

Malayalam AT

Malayalam AT QP

Malayalam BT

Malayalam BT QP

Sanskrit

Arabic

English QP

English QP

Answer Key

Hindi QP

Hindi QP

Social Science QP MM

Social Science QP EM

Social Science QP MM

Social Science QP EM

Basic Science QP MM

Basic Science QP EM

Basic Science QP MM

Basic Science QP EM

Maths QP MM

Maths QP EM

Maths QP MM

Maths QP EM

Art Health Work QP EM

Art Health Work MM

Urdu QP 

Urdu QP 


STD 6 Previous Years Question Papers

2018

2019

Malayalam BT QP

Malayalam BT QP

Malayalam AT QP

Malayalam AT QP

Arabic

Arabic QP

English QP

English QP

Answer Key

HindI QP

Hindi QP

Social Science QP MM

Social Science QP EM

Social Science QP MM

Social Science QP EM

Answer Key

Basic Science QP MM

Basic Science QP EM

Basic Science QP MM

Basic Science QP EM

Maths QP MM

Maths QP EM

Maths QP MM

Maths QP EM

Art Health Work QP MM

Art Health Work EM

Art Health Work

Urdu 

Urdu QP


STD 5 Previous Years Question Papers

2018

2019

Malayalam AT QP

Malayalam AT QP

Malayalam BT QP

Malayalam BT QP

Arabic

Arabic QP

English QP

English QP

Hindi QP

Hindi

Social Science MM

Social Science EM

Social Science QP MM

Social Science EM

Basic Science QP MM

Answer Key

Basic Science QP MM

Basic Science QP EM

Maths QP MM

Maths QP EM

Maths MM

Maths EM

Art Health Work MM

Art Health Work EM

Art Health Work QP MM

Art Health Work QP EM

Sanskrit QP

Urdu QP 
Post a Comment (0)