പ്ലസ് വൺ ട്രയൽ അലോട്മെന്റ് പ്രസിദ്ധികരിചു: തിരുത്തലുകൾ 31ന് വൈകിട്ട് 5 വരെ
HSCAP

പ്ലസ് വൺ ട്രയൽ അലോട്മെന്റ് പ്രസിദ്ധികരിചു: തിരുത്തലുകൾ 31ന് വൈകിട്ട് 5 വരെ

പ്ലസ് വൺ ട്രയൽ അലോട്ട്മെന്റ് റിസൾട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. Trial Allotment ഒരു സാധ്യത ലിസ്റ്റ് മാത്രമാണ്. ട്രയൽ റിസൾട…

0